Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vakantiehuispark Vislust, Onderdijk 183, 1693 CE Wervershoof, Nederland, info@ferienpark-vislust.com, telefoon: 0031 – (0) 228 -52 87 15) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.Gevolgen van herroeping Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien u heeft verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn beginnen, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding tussen de diensten die reeds zijn verricht tot het moment waarop u ons in kennis stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst en de totale omvang van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten tot het verrichten van diensten, met inbegrip van financiële diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, met name diensten die betrekking hebben op aandelen, op rechten van deelneming in beleggingsfondsen van het open-end-type in de zin van afdeling 1, punt 4, van de Duitse wet inzake kapitaalbeleggingen en op andere verhandelbare effecten, deviezen, derivaten of geldmarktinstrumenten.
  • Opdrachten betreffende de verstrekking van niet-residentiële accommodatie, goederenvervoer, huur van motorvoertuigen, de levering van voedsel en dranken en andere diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten, wanneer in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor de verstrekking is vastgesteld.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij de dienst volledig hebben geleverd en pas zijn begonnen met het leveren van de dienst nadat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en tegelijkertijd heeft bevestigd dat u uw herroepingsrecht verliest wanneer de overeenkomst door ons volledig is nagekomen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

– An Vakantiehuispark Vislust, Onderdijk 183, 1693 CE Wervershoof, Nederland, info@ferienpark-vislust.com

– Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsbeleid gemaakt met de Trusted Shops legal text editor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.